1
IT MARKET Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
2
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. Társaságunk IT szolgáltatója
2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
4. Vagyonvédelmi szolgáltató
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
7. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
5. Regisztráció a Társaság honlapján
6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
8. Adatkezelés a Társaság webáruházában
9. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
10. Direkt marketing célú adatkezelés
V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
2. Kifizetői adatkezelés
3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
VI. FEJEZET - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
VII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI
1. sz. melléklet - RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
3
BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az
érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg
kell küldeni.
I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
CÉGNÉV: IT Market Kft.
SZÉKHELY: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 32-48.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-989782
ADÓSZÁM: 14474606-2-41.
KÉPVISELŐ: Barta Gábor
(a továbbiakban: Társaság)
II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
1. Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk
tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes
adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Név/Cégnév: IT-PNG-SYSTEM Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 50
Cégjegyzékszám: 01-09-990533
Adószám: 24101978-2-43
Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.
Képviselő: Perjés Ottó
2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel
külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő
természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek
teljesítése céljából.
4
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Név/Cégnév: G&K Accounting Számviteli Szolgáltató Bt.
Székhely: 1204 Budapest, Pacsirta u. 157/a.
Cégjegyzékszám: 01-06-767660
Adószám: 22126449-2-43
Postacím: ua.
Képviselő: Nuridsány Krisztián Kovács Gergely
3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a levél vagy megrendelt termék kézbesítéséhez
szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja
a terméket.
Ezen szolgáltatók: Magyar Posta
Futárszolgálat
Cégnév: GLS
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2.
Adószám: 12369410-2-44
4. Vagyonvédelmi szolgáltató
A Társaság Rudas Fürdő Étteremben vagyonvédelem céljára szolgáló kamera rendszert üzemeltet saját
hatáskörben. A kamerarendszer adatkezelését a Látógatói tájékoztató taglalja részletese.
III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri
orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és
megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló
személyhez fűződő jogait nem sértik.
(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f))
jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi
adatait:
1. név
2. születési név,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
5
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása
alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának
megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera
rendszerek által rögzített adatokat.
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka
Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság
munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat
milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.
Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a
jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.
(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony
létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.
(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása,
megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai,
vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem
köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges
feltételek.
(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.
(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált
munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az
információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen
feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a
munkáltató nem ismerheti meg.
(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
6
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja
neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített
munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott
állásra
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok
gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott
jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát
visszavonta.
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg
a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja
elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a
jelentkezőktől.
4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
A Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a
munkavállaló alapvetően munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a
munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében
levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet,
laptopot, tabletet a munkavállaló alapvetően munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek
magáncélú használatát a Társaság nem tiltja.
6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló alapvetően a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató nem tiltja.
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a
Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a
személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok
törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
7. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet,
testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus
megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez
alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett
hozzájárulása.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható
helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő
módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera
vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer
által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó
kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel
tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok
megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére
vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és
hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is
7
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt
területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés,
ismertetés ellenére a területre bemegy.
(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy
más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése
érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés
az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy
például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a
munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül vagy
a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek,
munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő
személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője
jogosult.
IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes
személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát,
vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely
címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát,
rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés
jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés
megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés
teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés
teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 5 évig.
3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
8
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse,
kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az
ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás
biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy
honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az
Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához
elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén
elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen
a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy
linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is
abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció
igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez
kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken
keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie)
a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató
számítógépére, amikor az egy web helyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott web helyet, a cookienak
köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak
felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt
gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra
kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a
weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson,
és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal
működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások
zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre
használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookiet
küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek
általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus
elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-
cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-
cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-
cookies#ie=ie-9
9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-
cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.
(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:
A) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és
teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így -
többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy
látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására
vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
B) Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos
választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során
ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő
azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
C) Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap
használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
D) Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
5. Regisztráció a Társaság honlapján
(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
5. A honlap használatának elemzése.
(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
10
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal,
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság
IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy emailben
tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen
esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A hírlevél feliratkozás oldalon
elhelyezendő tájékoztatás szövegét jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tartalmazza.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail
címe.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal,
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság
IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart
fenn.
(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az
érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért,
hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért,
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
8. Adatkezelés a Társaság webáruházában
(1) A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az
abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából
kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító
adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás
jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
11
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal,
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a
Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás
teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám)
vonatkozásában.
(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.
9. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján
kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját.
A játékban való részvétel önkéntes.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a
nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója
szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.
10. Direkt marketing célú adatkezelés
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII.
törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen
egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes
személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing
tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy
elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor
megadott elérhetőségekre.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója
szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
V. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti
kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános
forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím,
adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági
műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását
igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és
a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
12
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási
feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
2. Kifizetői adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek
teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj
ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb
juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény
az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg,
külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző
nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt
fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja
47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői)
feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó
értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része
épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje:
a közlevéltár részére történő átadásig.
(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.
VI. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait,
amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
13
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok
valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben
meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
14
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak
e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)
A részletszabályokról a következő 1. sz mellékletben adunk tájékoztatást.
VIII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán
hozott intézkedésekről.
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre:
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.

 

Adatkezelési melléklet letölthető itt